ಬಡವನಿಗೆ ಕನಸುಗಳೇ ಗತಿ 

1

Arrow

ಪ್ರೇಮ ಐಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ 

2

Arrow

ಬಡವರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ ನಟಿಸಿ 

3

Arrow

ಪುಸ್ತಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ. 

4

Arrow

ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತೆ? ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡದಿರುವುದು. 

5

Arrow