ಶ್ರದ್ಧೆಯೆ  ಯೆಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ

 ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮಾನವನ ಮಹಾಗುರು

CINIPARK

– ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಲಕ್ಶ್ಮಿ ಒಲೆಯುತ್ತಾಳೆ , ಹೇಡಿಗಳಿಗಲ್ಲ