– ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದವನು  ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲ